Menu
Obec Frymburk
Frymburk u Sušice

Zásahová jednotka obce


Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR vydává v souladu s § 24 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), doporučený postup pro zřizování těchto jednotek požární ochrany. Tento dokument vychází z právních předpisů na úseku požární ochrana obecního zřízení a ochrany obyvatelstva.

Zabezpečování požární ochrany (dále jen „PO“) na území obce je již historicky svěřeno do pravomocí obcí, které již v minulosti zřizovaly různé hlásné služby, svými předpisy nařizovaly každému občanovi pomáhat při hašení požárů a poskytovat k tomu své věcné prostředky. Od sedmdesátých let 19. století začaly obce zřizovat první české hasičské sbory dobrovolných hasičů i profesionálních hasičů za účelem ochrany před požáry. Tyto sbory plnily úlohu nejen v oblasti hašení požárů, ale i v oblasti samaritánské a společenské.

V současné době základní páteř systému plošného pokrytí území krajů jednotkami PO tvoří jednotky hasičských záchranných sborů krajů, které jsou při své činnosti významnou měrou doplňovány a podporovány jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí.

Zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce a zabezpečení její připravenosti k zásahu (akceschopnosti) dle § 29 zákona o PO je z organizačního, materiálního i finančního hlediska v samostatné působnosti obcí. Obce v samostatné působnosti zřizují jednotky SDH obcí k hašení požárů a provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.). Potřeba jednotek SDH obcí se významnou měrou ukazuje v posledních letech zejména při živelních pohromách (povodně, větrné smrště apod.), kdy jsou zpravidla jedinými subjekty v obci, které poskytují pomoc při plnění úkolů při mimořádných událostech včetně základní pomoci obyvatelstvu.

Základní pojmy

 1. Jednotkou se v organizačním řízení rozumí organizovaný útvar zřízený ve smyslu zákons vnitřní hierarchií a dělbou práce tvořený hasiči, požární technikou (automobily) a věcnými prostředky (výbava hasičů, nástroje, agregáty, apod.) pod vedením velitele jednotky.
 2. Druh jednotky – se odvozuje od zřizovatele jednotky a od  pracovně právních vztahů hasičů při výkonu služby v jednotce ke zřizovateli v souladu s právním předpisem.
 3. Jednotka HZS podniku – jednotka zřízená za podmínek uvedených v právním předpise, kde výkon služby vykonávají zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby jako svoje zaměstnání (pracovní poměr).

 

 1. Jednotka SDH podniku - jednotka zřízená za podmínek uvedených v právním předpise1, kde výkon služby vykonávají zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, zpravidla mimo svoje zaměstnání (pracovní poměr).
 2. Jednotka SDH obce – jednotka zřízená za podmínek uvedených v právním předpise2 zpravidla jako organizační složka obce, kde výkon služby vykonávají dobrovolně členové jednotky SDH obce, kteří mají s obcí uzavřen pracovně právní vztah nebo jinou smlouvu o členství v jednotce.
 3. Požární hlídka – organizovaný útvar se statutem jednotky, pokud je požární hlídka zřízená za podmínek uvedených v právním předpise.
 4. Společná jednotka – jednotka zřízená za podmínek uvedených v právním předpise, jejíž druh vyplyne z druhů jednotek, které jsou povinny organizační složky Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „HZS ČR“), obce, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zřídit.
 5. Hasič – zaměstnanec vykonávající službu v jednotce HZS podniku jako svoje zaměstnání, člen jednotky SDH obce, člen jednotky SDH podniku nebo člen zařazený v požární hlídce.
 6. Velitel jednotky - je ustanoven zřizovatelem jednotky určitého druhu jednotky, odpovídá za výkon služby. V souladu s vnitřní organizací jednotky je velitelem jednotky také velitel čety, velitel družstva nebo vedoucí skupiny nebo v operačním řízení určený velitel pro hasiče daného druhu jednotky, popř. v odřadu složeného z několika druhů jednotek.

Kategorie jednotek

1. 1. s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele se označuje jako:

 • JPO I - jednotka HZS kraje, s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 2 minut,
 • JPO II - jednotka SDH obce, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, která zabezpečuje jeden (JPOII/1) nebo dva (JPOII/2) výjezdy družstva minimálně o zmenšeném početním stavu a zřizuje se ve vybrané obci s počtem obyvatel zpravidla nad 1 000 a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 5 minut,
 • JPO III - jednotka SDH obce s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, která zabezpečuje jeden (JPOIII/1) nebo dva (JPOIII/2) výjezdy družstva minimálně o zmenšeném početním stavu a zřizuje se ve vybrané obci s počtem obyvatel zpravidla nad 1 000 a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 10 minut,

1. 1. s místní působností zasahující zejména na území zejména svého zřizovatele, pokud není v případě rozsáhlých mimořádných událostí požadován výjezd jednotky jinam v souladu s právním předpisem1

 • JPO IV - jednotka HZS podniku,
 • JPO V - jednotka SDH obce s působností zpravidla na území obce, která ji zřizuje,
 • JPO VI - jednotka SDH podniku,
 • JPO N - jednotka SDH obce nebo podniku, která není zařazena do plošného pokrytí území kraje jednotkami. Požadavky na tuto jednotku jsou stejné jako u jednotky kategorie JPO V. Nezařazenou do plošného pokrytí je také požární hlídka.
 1. Jednotka SDH vybrané obce2 – je jednotka SDH obce kategorie JPO II a JPO III. Může to být ve zvláštním případě také jiná jednotka SDH obce (popř. požární hlídka), která na výzvu operačního a informačního střediska zasáhla mimo územní obvod obce, která ji zřídila nebo obcí, které ji zřídily na základě smlouvy o sdružení.
 2. Trvalé místo dislokace jednotky se nazývá
  – stanice - objekt a související prostory určené pro nepřetržitý výkon služby hasičů zařazených v jednotce HZS kraje nebo jednotce HZS podniku a určené pro požární techniku a věcné prostředky požární ochrany,
  – zbrojnice - objekt a související prostory určené pro výkon služby hasičů zařazených v jednotce SDH obce nebo jednotce SDH podniku a určené pro požární techniku a věcné prostředky požární ochrany.3

3 Zřizování jednotky SDH obce

Před vlastním zřizováním jednotky SDH obce je nutno upozornit na častou záměnu pojmů „Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce“, „Sbor dobrovolných hasičů“, „Hasičský sbor“. Jednotka SDH obce je organizace zřizovaná obcí a je obcí plně zabezpečována po finanční i materiální stránce. „Sbor dobrovolných hasičů“ nebo „Hasičský sbor“ je zpravidla název základní organizace spolku působícího na úseku PO, např. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, České hasičské jednotky nebo Moravské hasičské jednoty. Těmto organizacím obec může poskytovat dotaci na činnost4 a spolupracovat s ní v oblasti požární ochrany5 i v oblasti ochrany obyvatelstva. Tyto organizace se však řídí zejména občanským zákoníkem a svými stanovami, např. nemohou ukládat úkoly obcím a naopak, členství v nich nemůže být občanu na újmu.

Zřizování jednotky SDH obce je poměrně administrativně a organizačně náročný proces. Tato metodika má napomoci zorientovat se v tomto procesu. Celý proces zřizování lze zahrnout do níže uvedených bodů:

 1. Projednání možnosti zřízení jednotky SDH obce.
 2. Provedení náboru členů jednotky SDH obce.
 3. Zřízení jednotky na zasedání zastupitelstva obce a zveřejnění usnesení zastupitelstva o zřízení jednotky SDH obce.
 4. Zajištění zdravotních prohlídek nových členů jednotky SDH obce.
 5. Uzavření smluvních vztahů se členy jednotky SDH obce.
 6. Jmenování velitele jednotky SDH obce.
 7. Zajištění vybavení jednotky SDH obce požární technikou a věcnými prostředky, včetně prostředků k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a civilní ochrany.
 8. Vybavení členů jednotky SDH obce osobními a kolektivními ochrannými pracovními prostředky.
 9. Zajištění odborné způsobilosti členů jednotky SDH obce.

3.1 Projednání možnosti zřízení jednotky SDH obce

V první fázi je nutné projednání zřízení jednotky SDH obce v zastupitelstvu obce. Před tím je nutno pověřit konkrétní osobu, která zajistí zpracování podkladů pro rozhodnutí, zda zřídit jednotku SDH obce nebo zda sdružit prostředky s jiným subjektem povinným zřídit jednotku PO a vytvořit společnou jednotku PO (dostupné jednotky SDH okolních obcí
a jejich podmínky pro zřízení společné jednotky PO, finanční náklady na sdružení, náklady na jednotku SDH obce, zájem občanů o působení v jednotce, jejich předpoklady pro výkon činnosti v jednotce apod.).

Dále je nutné projednat na územně příslušném územním odboru HZS kraje (zpravidla ředitelem územního odboru) zejména zřízení jednotky SDH obce, její kategorii v plošném pokrytí území kraje jednotkami PO a využitelnost po zřízení, zajištění základních činností jednotky, projednat její případnou využitelnost pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva, možnosti sdružení prostředků s jinými obcemi, evidenční číslo jednotky. Dále je vhodné vstoupit do jednání s místními organizacemi spolků působících na úseku PO, jejichž členové by se mohli stát členy jednotky SDH obce. Výhodou u těchto členů je, že se již orientují v problematice požární ochrany i ochrany obyvatelstva.

Při zasedání zastupitelstva obce je nutno projednat otázku zřízení jednotky SDH obce, zejména zda bude zřízena samostatná jednotka SDH obce nebo bude s jinou obcí zřízena společná jednotka PO. Je nutno zvážit všechna pro a proti při záměru zřídit jednotku SDH obce i s přihlédnutím k plnění úkolů obce na úseku ochrany obyvatelstva. Pokud se zastupitelstvo obce přikloní k variantě společné jednotky PO, pak je nutno vstoupit do jednání se subjekty v okolí, které mají za povinnost zřídit jednotku PO a mají i tuto jednotku fyzicky zřízenu (obce, HZS kraje, podnikatelské subjekty) a zároveň které jsou v prvním stupni požárního poplachu předurčeny pro zásah na území obce a jsou schopny zabezpečit potřebný počet sil a prostředků, aby byly splněny požadavky § 65 odst. 6 a přílohy zákona o PO. Informaci o vhodných subjektech lze obdržet již při projednávání možnosti zřízení jednotky SDH obce na územně příslušném HZS kraje. Při variantě společné jednotky PO i při souhlasném stanovisku druhého subjektu se zřízenou vhodnou jednotkou PO obce podléhá však zřízení společné jednotky PO souhlasu územně příslušného HZS kraje. Ten sleduje zejména, zda obec bude společnou jednotkou skutečně zabezpečena v požadovaném čase dojezdu této jednotky dle přílohy zákona o PO. Usnesení zastupitelstva o plánovaném zřízení jednotky SDH obce je žádoucí zveřejnit obvyklým způsobem – vyvěšením na úřední desce, vyhlášení obecním rozhlasem, v místním tisku apod.

3.2 Nábor členů pro jednotku SDH obce

Při náboru členů jednotky SDH obce je vhodná spolupráce s HZS kraje a občanskými sdruženími působícími na úseku PO. Lze zvolit různé varianty např. vyhlášení období, kdy se zájemci mohou na určeném místě přihlásit, vyhlášení jednoho až dvou termínů, kdy se zájemci mohou dostavit na určené místo. Nejmenší základní početní stav členů jednotky SDH obce, potřebný pro zajištění zásahu jednotky, je uveden v tabulce č. 1 a vychází z přílohy č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o jednotkách PO“). Jedná se o ideální stav, kdy v obci bude stoprocentně zajištěna schopnost výjezdu družstva o zmenšeném početním stavu. Pro praktické zajištění zásahu jednotky je zpravidla zapotřebí více členů jednotky.

Tabulka č. 1: Základní početní stavy členů jednotky SDH obce1)

Tabulka č. 1 Typ: PDF dokument, Velikost: 97.14 kB

Poznámka1): Pokud je v jednotce zařazeno družstvo nebo členové plnící úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva, navyšují se výše uvedené celkové početní stavy o počet členů plnících úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva. Početní stavy v jednotce mohou byt navýšeny i na základě toho, že obec sdružila prostředky. Další navýšení může být na základě rozhodnutí obce v případě, že budou navýšeny i základní početní stavy funkci s požadavky na odbornou způsobilost a že náklady budou hrazeny z rozpočtu obce.

Při náboru členů je nutno tyto seznámit s podmínkami vstupu do jednotky,
s představou fungování jednotky, jejími úkoly a otázkou řízení jednotky ze strany obce – financování, komu se bude velitel jednotky zodpovídat apod. Již při pohovorech je i vhodné si předběžně vytipovat možné velitele a strojníky.

3.3 Zřízení jednotky

Při zajištění dostatečného počtu členů pro zřízení jednotky SDH obce schopných zajistit minimální počet členů připravených k výjezdu (viz tabulka č. 1) nebo při souhlasných stanoviscích HZS kraje a subjektu oprávněného a schopného zajistit zásah na území obce svojí jednotkou PO ve věci zřízení společné jednotky PO, následuje projednání vlastního zřízení jednotky na zasedání zastupitelstva obce. Zde je nutno rozhodnout o konečné formě zřízení jednotky - jednotka jako součást obecního úřadu nebo organizační složka obce, resp. zřízení společné jednotky PO. Taktéž je nutno projednat formu smluvního vztahu členů jednotky k obci dle zákoníku práce – pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce nebo pouze na základě dohody o členství v jednotce bez vzniku pracovně právního vztahu ovšem jednoznačně řešící práva, povinnosti a nároky člena a obce. Rovněž je nutno určit, komu bude velitel jednotky odpovídat za činnost jednotky a za zajištění její akceschopnosti. Zpravidla zastupitelstvo obce pověřuje tímto starostu obce, který je zákonem o požární ochraně i zmocněn jmenovat velitele jednotky.

Po schválení zřízení jednotky zastupitelstvem obce je vhodné zřízení jednotky zveřejnit obvyklým způsobem, např. zveřejněním na úřední desce, vyhlášení obecním rozhlasem, v místním tisku apod.

Po té následují vlastní úkony k listinné podobě zřízení. Minimální rozsah dokumentace o zřízení jednotky stanovuje § 12 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO, ve znění pozdějších předpisů:

 • zřizovací listina (příloha č. 1) nebo příslušná smlouva, pokud se zřizuje společná jednotka PO,
 • stejnopis jmenovacího dekretu velitele jednotky (příloha č. 2),
 • seznam členů jednotky (příloha č. 7),
 • dokumentace o odborné způsobilosti členů (viz příloha č. 6),
 • doklad o zdravotní způsobilosti členů pro výkon služby v jednotce (příloha č. 9).

V případě, že jednotka je zřízena jako:

 • organizační složka obce, pak zřizovací listinou je zřizovací listina organizační složky obce (prioritní forma zřízení),
 • součást obecního úřadu (oddělení apod.), pak se zřizovací listina vyhotoví samostatně nebo může být nahrazena organizačním řádem obce, ze kterého zcela jasně vyplyne zřízení jednotky, např. jako oddělení obecního úřadu. Vhodnější je ovšem vyhotovit samostatnou listinu,
 • společná jednotka PO, zřizovací listina se vyhotoví samostatně nebo může být nahrazena smlouvou o zřízení společné jednotky PO dle § 69a zákona o PO.

Forma zřizovací listiny není právními předpisy výslovně stanovena. Při tvorbě zřizovací listiny mohou být využity obecné náměty uvedené v příloze č. 1. Náležitosti smlouvy o sdružení prostředků a o zřízení společné jednotky PO jsou odvislé od vzájemných smluvních vztahů mezi obcemi, které uvedenou společnou jednotku zřizují.

Komentář k formě zřízení jednotky

Vlastní forma zřízení jednotky SDH obce není zákonem o PO stanovena. Formu lze dovodit z ustanovení platných právních předpisů a to zejména

 • zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 2 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, které provozování činností vymezených jednotkám požární ochrany nepovoluje, tudíž nemůže být zřízena jako subjekt zřízený za účelem zisku,
 • zákona o PO, který specifikuje, že:
  – jednotku SDH obce obec zřizuje v samostatné působnosti,
  – právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby mohou zřídit jednotku PO pouze v případě, že provozují činnost se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím a zároveň jim zřízení jednotky PO určí HZS kraje; takové subjekty mohou zřídit pouze jednotku HZS podniku nebo jednotku SDH podniku, nikoliv jednotku SDH obce,
 • zákona o obcích, ve kterém § 35a specifikuje, že pro výkon samostatné působnosti mohou obce zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky obce, pokud zákon o obcích nestanoví jinak.

Zároveň si je nutno uvědomit, že příspěvková organizace, obecně prospěšná společnost či veřejná nezisková organizace jsou z hlediska zákona o PO právnickými osobami. Rovněž velitel jednotky při zásahu vystupuje jménem zřizující obce, pokud je jednotka její organizační složkou.

Z výše uvedeného lze dovodit zřízení jednotky buď jako součást obecního úřadu, nebo jako organizační složku obce.

3.4 Zdravotní prohlídky nových členů jednotky

Povinnost zdravotních prohlídek členů jednotky SDH obce vyplývá z § 29 a § 69b zákona o PO a blíže je specifikuje nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. Ve fázi zřizování jednotky SDH obce se členů týká vstupní zdravotní prohlídka. Zdravotní prohlídky nových členů hradí obec, pokud tyto nejsou hrazeny v rámci preventivních zdravotních prohlídek dle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Pokud bude členem příslušník HZS kraje zařazený v jednotce HZS kraje, tzv. výjezdový hasič, není nutno u něj zdravotní prohlídku vykonávat. Takový člen doloží kopii poslední platné zdravotní prohlídky provedené v rámci jeho povolání. U příslušníků HZS ČR, kteří nejsou zařazeni v jednotce HZS kraje, nebo u příslušníků jiných bezpečnostních sborů (Policie ČR, Vězeňská služba ČR, Celní správa apod.) je vstupní zdravotní prohlídka nutná, neboť pro svoji práci mohou mít zdravotní úlevy, které nemusí být vyhovující pro činnost v jednotce SDH obce. Pro zaměstnance podniku, kteří jsou zařazeni v HZS podniku, platí obdobně postup jako pro příslušníky HZS ČR. Pokud se členem jednotky má stát zaměstnanec podniku zařazený v jednotce SDH podniku, který má platnou zdravotní prohlídku pro činnost ve své podnikové jednotce, pak nemusí být vstupní zdravotní prohlídce podroben. Zdravotní prohlídce se podrobí pouze v případě, že bude nově předurčen jako nositel dýchací techniky (uživatel izolačního dýchacího přístroje).

Pokud je člen jednotky SDH obce určen k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a civilní ochrany, které nevyžadují zdravotní způsobilost na úrovni tzv. výjezdového hasiče, posuzující lékař zohlední jeho zdravotní stav ve vztahu k jeho zařazení v jednotce a k výkonu činností, které se od něj očekávají.

Vstupní preventivní zdravotní prohlídka se provádí u každého člena před zahájením výkonu služby v jednotce, tzn. před zařazením do jednotky SDH obce nebo před vznikem pracovně právního vztahu (jsou některé dobrovolné jednotky PO u nichž členové vykonávají službu jako zaměstnání). Obsahem této zdravotní prohlídky je komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu a orientačního neurologického vyšetření a orientační chemické vyšetření moči.

Při posuzování zdravotní způsobilosti se využijí výsledky preventivní prohlídky podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Na tu má každý občan v dospělém věku nárok ze zákona o zdravotním pojištění a je tudíž placena ze zdravotního pojištění. U  nositele dýchací techniky se navíc provede spirometrické a elektrokardiografické vyšetření (EKG). Je to v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 nařízení č. 352/2003 Sb., které obecně hovoří o doplnění vyšetření u nositele dýchací techniky o vyšetření stanovená pro kategorii I a po té v § 2 odstavci 4 specifikuje pouze dvě odborná vyšetření spirometrii a EKG. Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést i další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti.

Pokud je uvedeno, že jde o orientační vyšetření, neprovádí je odborný lékař.

3.5 Uzavření smluvních vztahů se členy jednotky

Forma smluvního vztahu člena jednotky SDH obce s obcí není v zákoně o PO jednoznačně stanovena. V § 65 odst. 3 zákona o PO uvádí, že činnost v jednotce vybrané obce je zpravidla vykonávána v pracovně právním vztahu k obci. Pokud je jednotka zřízena jako součást obecního úřadu, pak členové jednotky jsou zaměstnanci obce. Při zřízení jednotky formou organizační složky obce jsou členové jednotky zaměstnanci obce, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. Jiný právní předpis ovšem nestanovuje jednoznačně, že by člen jednotky nemusel být zaměstnancem obce. S ohledem na § 65 odst. 3 zákona o PO by teoreticky bylo možno s členem uzavřít smlouvu o činnosti v jednotce SDH obce i mimo zákoník práce, ale jde o dosti vágní vztah závazku člena vůči obci a i tak je nutno v této smlouvě jednoznačně specifikovat práva, povinnosti a nároky člena včetně odměny za zásah v mimopracovní době dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona o PO.

Ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) zákona o PO stanovuje povinnost obci poskytovat členovi za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech odměnu, pokud tuto činnost provádí v jeho mimopracovní době. Zároveň je nutno podotknout, že do činností v jednotce pro zajištění její akceschopnosti spadá i široká oblast údržby a kontrol požární techniky a prostředků v péči jednotky. V § 65 odst. 2 zákona o PO se uvádí, že činnost v jednotce při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti. Činnost v jednotce při nařízeném cvičení nebo při nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu. Jednotka může dle § 97 zákona o PO poskytovat pohotovostní a jiné služby nebo práce související se základními úkoly jednotek PO za úhradu vynaložených nákladů. Chce-li obec po členovi vyžadovati plnění těchto úkonů, pak s ním musí mít uzavřen takový smluvní vztah, na základě kterého jej může pověřovat těmito pracemi.

Všechny uvedené předchozí požadavky může obec splnit především uzavřením pracovně právních vztahů dle zákoníku práce. Druh pracovně právního vztahu vychází z jednání zastupitelstva obce, na kterém se schvalovalo zřízení jednotky.

Obecně lze doporučit:

 • u jednotek kategorií JPO V a JPO N formu dohody o provedení práce, neboť u těchto kategorií jednotek není předpoklad větší četnosti zásahů a celkový počet hodin odpracovaných z důvodů činnosti v jednotce (údržba, odborná příprava, zásahy, nařízená cvičení) se zpravidla pohybuje do 150 hodin ročně,
 • u jednotek kategorií JPO III, u nichž není předpoklad většího počtu zásahů, je vhodná forma dohody o provedení práce. Pokud se v praxi ukáže, že objem 150 hodin ročně nepostačuje, pak je vhodnější forma dohody o pracovní činnosti (v běžné mluvě užíván název „poloviční úvazek“),
 • u jednotek kategorií JPO II je vhodnější forma dohody o pracovním poměru většinou na zkrácený úvazek. Na základě pracovního poměru lez požadovat po členu pohotovost mim pracoviště, neboť u těchto jednotek je předpoklad pohotovosti podle rozpisu jednotlivých směn z důvodů většího počtu zásahů a požadavku na výjezd do 5 min od vyhlášení poplachu jednotce a také zpravidla většího objemu hodin odborné přípravy (předurčenost na dopravní nehody apod.), většího a složitějšího technického vybavení tudíž i časově náročnější údržby,
 • u jednotek kategorie JPO II, resp. i JPO III, je vhodné zvážit i uzavření pracovního poměru s některými vybranými členy, např. s velitelem jednotky nebo s určeným strojníkem, který se bude starat o dokumentaci jednotky, údržbu techniky a věcných prostředků jednotky.

Při uzavírání pracovně právních vztahů se mimo zákoníku práce vychází i z pokynu generálního ředitele HZS ČR6, který upravuje zásady pro výkon služby a odměňování v jednotkách kategorií JPO II a JPO III a uvádí i možný vzor dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

3.6 Jmenování velitele jednotky

Velitele jednotky SDH obce jmenuje a odvolává dle § 68 odst. 1 zákona o PO starosta obce. Před jmenováním velitele požádá územně příslušný HZS kraje o vyjádření ke způsobilosti navrženého člena jednotky vykonávat funkci velitele jednotky. Zároveň starosta přihlíží i k návrhu spolku působícího v obci na úseku požární ochrany (např. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravská hasičská jednota, Česká hasičská jednota). Velitel jednotky odpovídá dle § 71 odst. 2 zákona o PO zřizovateli jednotky (zastupitelstvu obce) za připravenost a činnost jemu podřízené jednotky.

Na funkci velitele jednotky je vhodné jmenovat člena jednotky, který má mezi ostatními členy přirozenou autoritu a zároveň je schopen řídit kolektiv i ve vypjatých situacích mimořádných událostí. Doporučuje se, aby budoucí velitel měl předchozí praxi v jednotce SDH obce a byl spjat nejen s činností jednotky, ale zajímal se i o dění v obci. Velitel jednotky SDH obce by měl být v otázkách požární ochrany a ochrany obyvatelstva určitou odbornou oporou starostovi obce.

Zároveň je vhodné i jmenovat zástupce velitele jednotky, aby byla zachována kontinuita řízení jednotky v případě jeho nepřítomnosti. V pracovně právním vztahu s velitelem jednotky by měl být řešen i vzájemný vztah velitele jednotky a zřizovatele (jeho práva a povinnosti vůči zřizovateli jako je předkládání zpráv o činnosti jednotky, nakládání s majetkem, výkazy odpracovaných hodin členů, výkazy pro odměny či platy členů, povolování jízd apod.).

Vzor jmenovacího dekretu velitel jednotky je uveden v příloze č. 2. Vzor žádosti o vyjádření HZS kraje ke způsobilosti člena vykonávat funkci velitele jednotky je uveden v příloze č. 3.

3.7 Vybavení technikou a věcnými prostředky PO

Minimální požadavky na vybavení jednotky SDH obce stanovuje příloha č. 4 vyhlášky o jednotkách PO (viz tabulka č. 2), které se odvíjí od kategorie jednotky. Další vybavení nad rámec požadavků vyhlášky o jednotkách PO se odvíjí z předurčenosti jednotky SDH obce pro záchranné práce, např. v systému předurčenosti pro záchranné práce při silničních dopravních nehodách, předurčenosti na havárie spojené s únikem nebezpečných látek, a dále z předurčenosti pro plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva. Možnosti obstarání vybavení se doporučuje projednat s územně příslušným HZS kraje.

Tabulka č. 2: Minimální vybavení jednotky SDH obce

Tabulka č. 2 Typ: PDF dokument, Velikost: 103.37 kB

Pozn.:

 1. 1. 1. Jednotka je vybavena uvedenou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud je to odůvodněno plošným pokrytím, dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Do počtu izolačních dýchacích přístrojů, přetlakových ventilátorů a motorových stříkaček se započítávají také tyto prostředky umístěné v CAS nebo v jiné požární technice ve vybavení jednotky.
 2. Vybavení jednotky výškovou technikou se provádí podle obdobné zásady, na které je vybavena stanice typu P2 hasičského záchranného sboru kraje (příloha č 3 a č. 5 vyhlášky o jednotkách PO). Zpravidla se vybavuje jen po dohodě s HZS kraje.
 3. Kromě minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je jednotka vybavována další požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany nebo jinými prostředky, pokud je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách, při haváriích, při živelních pohromách a ochranu obyvatelstva. To platí i v případech, kdy je nadstandardní vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany a jinými prostředky odůvodněno havarijním plánem kraje nebo dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a jinými mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Vybavení požární technikou a prostředky požární ochrany může být zvýšeno až na 1,5 násobek limitů uvedených v tabulce (zaokrouhluje se nahoru).
 4. Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem, typ s plicní automatikou pro použití v plynném prostředí.
 5. Může jít i o dopravní automobil bez požární stříkačky pro přepravu minimálně 6 osob s přívěsným zařízením a přívěsnou požární stříkačkou.

V § 8 vyhlášky o jednotkách PO je určeno, že pokud jsou stanoveny pro požární techniku a věcné prostředky PO technické podmínky, lze požární techniku a věcné prostředky požární ochrany do vybavení jednotek zařadit jen v případě, že stanoveným technickým podmínkám vyhovují. Nejsou-li technické podmínky právním předpisem stanoveny, platí technická norma nebo mezinárodní technické pravidlo. Veškeré vybavení jednotky podléhá podmínkám stanoveným zákonem o technických požadavcích na výrobky, vyhláškou o technických podmínkách požární techniky, vyhláškou o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany7 a dalšími právními předpisy a rovněž souvisejícími českými technickými normami (ČSN a ČSN EN).

Mimo vybavení jednotky SDH obce technikou a věcnými prostředky je nutno zajistit systém vyrozumění členů jednotky SDH obce o vyhlášení poplachu jednotce SDH obce. Pro tyto účely se zpravidla užívá sirén a místní rozhlas v obci doplněné dalšími prostředky a systémy, např. pagery, zasílání krátkých textových nebo hlasových zpráv na mobilní telefony členů jednotky.

3.8 Vybavení členů jednotky osobními a společnými ochrannými pracovními prostředky

Každý zaměstnavatel má povinnosti vůči svým zaměstnancům v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP). V rámci této působnosti je povinen vyhodnotit rizika při činnostech požadovaných na zaměstnancích a stanovit odpovídající ochranné pracovní prostředky a další opatření na snížení nebo eliminaci těchto rizik. Pro činnost jednotky na místě zásahu lze při vyhodnocení rizik přihlédnout k popisu nebezpečí uvedených v Bojovém řádu jednotek PO.

Pro zaměstnance obce odpovědného za oblast BOZP je zpravidla obtížné vyhodnotit rizikovost práce hasičů a stanovit tomu odpovídající ochranné prostředky. Protože stejné povinnosti má i HZS ČR, lze doporučit obcím při stanovování ochranných prostředků pro své členy vycházet z pokynu generálního ředitele HZS ČR, kterým se stanoví podmínky pro poskytování ochranných pracovních prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR.

Ochranné pracovní prostředky musí v souladu s § 8 odst. 1 vyhlášky o jednotkách PO, odpovídat požadavkům stanoveným právními předpisy nebo technickými normami, zejména vyhláškou č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany (dále jen „vyhláška 69“).

Ochranné pracovní prostředky, které jsou poskytovány členovi při výkonu služby (práce) na místě zásahu, při provádění praktického výcviku, při prověřovacích a taktických cvičeních a při využití jednotky pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva v rozsahu základní výbavy jsou uvedeny v tabulce č. 3 a příkladově i v textu dále.

Ustanovení § 93 odst. 2 zákona o PO a § 43 vyhlášky o jednotkách PO stanovují, že člen musí být vybaven stejnokrojem, kterým se rozumí pracovní stejnokroj II (PS II), a příslušným funkčním označením provedený ve variantě A nebo B podle (podle přílohy č. 8 k vyhlášce 69). Údržba a obměna stejnokroje se zajišťuje na náklady zřizovatele.

Tabulka č. 3: Minimální rozsah osobních ochranných pracovních prostředků člena

Tabulka č. 3 Typ: PDF dokument, Velikost: 131.22 kB

Pozn.:, *ČSN EN 15090, ** ČSN EN 659+A1,*** ČSN EN 388.

S ohledem na finanční náročnost osobních ochranných prostředků lze zásahový oděv pro hasiče v prvním roce zakoupit pouze pro družstvo o zmenšeném početním stavu (1+3) s tím, že slouží pro všechny členy jednotky. Není to ovšem příliš vhodné z hygienického hlediska, ale u jednotek, které příliš často nezasahují to lze považovat za dočasnou možnost.

Pracovní stejnokroj II provedený ve variantě B je oděvem zejména pro činnosti v organizačním řízení (např. odbornou přípravu) a pro činnosti na místě zásahu, při kterých nedochází ke kontaktu s požárem či nebezpečnými látkami (např. spojené s plněním úkolů ochrany obyvatelstva a civilní ochrany). Pracovní stejnokroj II provedený ve variantě B je nebezpečný a nepřípustný pro zásahovou činnost při hašení požárů nebo zásahu na lehce vznětlivé hořlavé kapaliny, protože může obsahovat umělá vlákna (např. směs bavlny a PES či podobných vláken).

Pracovní stejnokroje II provedené ve variantě A lze používat jako alternativu k zásahovým oděvům II a provádět v nich i hašení požárů ve venkovním prostředí, zejména travních porostů, stohů a lesních požárů. Pracovní stejnokroj II ve variantě A ani zásahový oděv II není určen pro hašení požárů v uzavřených prostorách (uvnitř objektů, garáží apod.) pro tyto účely slouží výhradně zásahový oděv I!

Je vhodné členy jednotky vybavit i ochranným oděvem pro práci v dešti (blůza, kalhoty nebo kombinéza) a obuví pro práci ve vodě (gumové holinky).

Vybavování jednotky SDH obce společnými ochrannými pracovními prostředky se odvíjí od činností, které se po jednotce vyžadují. Společné ochranné pracovní prostředky nejsou zpravidla přiděleny jednomu členovi, ale jsou uloženy tak, aby je mohl použít každý člen jednotky, pokud vykonává určitou specifickou činnost. Takovými prostředky jsou např. pracovní polohovací pás s karabinou s minimální pevností 22 kN v podélném směru, požárnická sekyrka, izolační dýchací přístroj, přilba pro práci s motorovou řetězovou pilou, reflexní vesta, protichemický ochranný oděv.

3.9 Zajištění odborné způsobilosti členů jednotky

Po vstupním proškolení členů ze všeobecné bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci pro činnost v objektech a s majetkem obce následuje zajištění odborné způsobilosti členů dle zákona o PO.

Odborná způsobilost členů jednotky vychází z § 72 zákona o PO a podrobnosti stanoví vyhláška o jednotkách PO, pokyny generálního ředitele HZS ČR k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků a k odborné způsobilosti zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků a členů vykonávajících službu v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním poměru.

Členové jednotky mohou dle § 72 zákona o PO samostatně vykonávat službu při zdolávání požáru až po absolvování základní odborné přípravy. V souladu s § 40 vyhlášky o jednotkách PO se musí každý člen jednotky zúčastnit základní odborné přípravy v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin (pozn.: standardní délka hodiny kurzů je 45 minut). Základní odbornou přípravu zajišťuje pro členy velitel jednotky. Pokud jsou členy i osoby, které vykonávají služby v jednotce jako své zaměstnaní, musí absolvovat základní odbornou přípravu formou nástupního odborného výcviku ve vzdělávacích zařízením MV – generálního ředitelství HZS ČR.

Členové jednotky musí absolvovat příslušnou základní odbornou přípravu a příslušný kurz odborné způsobilosti nejpozději do 12 měsíců od zařazení do příslušné funkce v jednotce. Druhy a délky kurzů odborné způsobilosti členů jednotky pro vybrané funkce stanovuje svými pokyny Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, které zveřejňuje na svých webových stránkách www.hzscr.cz.

Tabulka č. 4: Kurzy k získání odborné způsobilosti pro členy jednotky

Tabulka č. 4 Typ: PDF dokument, Velikost: 170.71 kB

Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje se osvědčením. Ověřování odborné způsobilosti, vydávání, odnímání a prodlužování platnosti osvědčení o odborné způsobilosti provádí

 1. Ministerstvo vnitra u osob vykonávajících službu v jednotkách SDH obcí jako svoje zaměstnání (pracovní poměr dle zákoníku práce, není to však dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce); tyto osoby absolvují kurzy ve vzdělávacích zařízeních Ministerstva vnitra (ŠVZ HZS ČR),
 2. HZS kraje u velitelů jednotek, velitelů družstev a strojníků, kteří nevykonávají tuto činnost v pracovním poměru k obci; kurzy zabezpečuje HZS kraje, resp. vzdělávací zařízení určená každoročně MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.

Absolventi středních a vyšších škol PO nebo absolventi vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku PO schválený ministerstvem vnitra, a pokud od ukončení jejich studia neuběhla doba delší než 5 let, jsou odborně způsobilí pro výkon funkce velitel dobrovolné jednotky, velitel družstva a strojník dobrovolné jednotky.

Příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků a osoby vykonávající službu v jednotce SDH obce nebo v jednotce SDH podniku jako svoje zaměstnání, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon funkce velitel družstva nebo funkce vyšší, jsou současně odborně způsobilí pro výkon funkce velitel dobrovolné jednotky. Příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků a osoby vykonávajících službu v jednotce SDH obce nebo v jednotce SDH podniku jako svoje zaměstnání, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon funkce strojník nebo technik strojní služby, jsou současně odborně způsobilí pro výkon funkce strojník dobrovolné jednotky.

Osvědčení o odborné způsobilosti má platnost 5 let, přičemž musí být prodlouženo před ukončením jeho platnosti. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky o jednotkách PO. Vzor protokolu o zkoušce odborné způsobilosti nebo ověření znalostí je uveden v pokynu generálního ředitele HZS ČR k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků.

Pro velitele všech dobrovolných jednotek PO je odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti rozložena do 5letého cyklu a to tak, že musí absolvovat 8 hod kurz alespoň 3 x v průběhu 5 let.

Odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti pro strojníky jednotek kategorie JPO II až JPO N a požárních hlídek je prováděna 1x za 5 let.

Tabulka č. 5 Rozsah kurzů pro získání odborné způsobilosti členů

Tabulka č. 5 Typ: PDF dokument, Velikost: 79.09 kB

Pozn.:

* Odbornou přípravu k prodloužení odborné způsobilosti absolvují všichni velitelé a strojníci v průběhu pěti let od vydání osvědčení a to účastí v kurzu pro prodloužení platnosti osvědčen o odborné způsobilosti a to jednou v roce v rozsahu 8 hodin a to 3 krát v průběhu 5 let.

** Strojníci jednotek kategorie JPO V  nebo kategorie JPO N absolvují odbornou přípravu pro získání odborné způsobilosti jen 8 hodin v případě, že jednotka SDH obce nedisponuje zásahovými požárními automobily.

*** Tento kurz, ukončený zkouškou, lze absolvovat tradičně celý prezenční formou v rozsahu 40 hodin nebo prezenční formou jen v rozsahu 24 hodin, pokud byla jeho část absolvována e-learningem (tedy dálkově prostřednictvím kurzu internetu). Odborná příprava k získání způsobilosti nebo její část může být také provedena ve vzdělávacím zařízení MV – generální ředitelství HZS ČR, u HZS kraje nebo spolku působícího na úseku požární ochrany, pokud bylo k provádění přípravy k získání způsobilosti nebo její části určeno MV-generální ředitelství HZS ČR na příslušný kalendářní rok, na základě žádosti tohoto spolku. Na závěr prováděné přípravy k získání odborné způsobilosti ve vzdělávacím zařízení spolku se provede přezkoušení a v případě úspěšného absolvování, se pro potřeby vydání osvědčení o odborné způsobilosti místně příslušným HZS kraje, vydá potvrzení o jejím absolvování.

4 Zřizování požární hlídky místo jednotky

Často dochází k záměně mezi pojmy „preventivní požární hlídka“ a „požární hlídka“.

Preventivní požární hlídku zřizují subjekty určené v § 13 zákona o PO. Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku PO a zúčastnit se likvidace požáru.

Požární hlídka je forma jednotky PO, na kterou jsou v některých směrech kladeny nižší požadavky než na klasickou jednotku PO, zejména na její vybavení.

Zřizování požární hlídky (dále jen „hlídka“), její minimální početní stav a vybavení upravuje § 69 odst. 1 zákona o PO, § 4 odst. 4 a § 7 odst. 3 vyhlášky o jednotkách PO. Vyjma početního stavu a vybavení se na hlídky vztahují stejná ustanovení jako na jednotky SDH obcí.

Z předchozího vyplývá:

 • povinnost zřídit hlídky se ukládá obci rozhodnutím HZS kraje na její žádost,
 • vybavení hlídky určí HZS kraje s ohledem na místní podmínky (hydrantový nástavec, hadice, proudnice, jednoduché hasební prostředky apod.),
 • na hlídku není stanoven požadavek základního početního stavu členů, je stanoven pouze minimální početní stav velitel a 3 členové (1+3),
 • velitel hlídky je jmenován starostou obce po vyjádření HZS kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele hlídky,
 • velitel hlídky absolvuje základní odbornou přípravu v rozsahu odborné přípravy velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO nezařazené,
 • ostatní členové hlídky absolvují základní odbornou přípravu provedenou velitelem hlídky v minimálním rozsahu 40 hodin,
 • pokud jsou ve vybavení hlídky věcné prostředky PO spadající pod působnost strojní služby (např. přenosná motorová stříkačka) musí člen hlídky, určený k obsluze tohoto prostředku, absolvovat odbornou přípravu v rozsahu strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO N.

Z uvedeného vyplývá, že zřízení požární hlídky místo jednotky PO v konečném důsledku nic neřeší, kromě nižších požadavků na vybavení technikou a věcnými prostředky.

1 § 73 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb.
2 § 24 odst. 1 písm. d), § 27 odst.1 písm. d), § 29 odst.4 zákona č.133/85 Sb.
3 ČSN 73 5710 Požární stanice, požární zbrojnice
4 Např. § 85 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
5 § 75 odst. 2 zákon č. 133/1985 Sb.
6 Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 50/2007, kterým se stanoví zásady pro výkon služby a odměňování členů jednotek SDH vybraných obcí
7 např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky; vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

Tabulka č. 1

1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,14 kB

Tabulka č. 2

2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 103,37 kB

Tabulka č. 3

3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 131,22 kB

Tabulka č. 4

4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 170,71 kB

Tabulka č. 5

5.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 79,09 kB

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svátek

Svátek má Vilém

Zítra má svátek Maxmilián

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den ochránců míru

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.

Aktuální počasí

dnes, úterý 28. 5. 2024
déšť 18 °C 10 °C
déšť, mírný severozápadní vítr
vítrSZ, 6.85m/s
tlak1018hPa
vlhkost59%
srážky6.07mm